ÁSZF

Általános szerződési és vállalási feltételek.

A Megrendelő és Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum (Kozma Zsuzsanna e.v. 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 4/a.) (továbbiakban: Fénymásolda) kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum.A Fénymásolda törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Árajánlat

A Fénymásolda az Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl.

A Fénymásolda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elekronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor a Fénymásolda kötelezettséget nem vállal.

Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Minőségi megfelelés

A Fénymásolda nem vállal felelősséget a hozott alapanyagokra. A minőség ellenőrzése megtörténhet az ügyfél által próba anyag készítése esetén szemrevételezéssel.

Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy próbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő munkát – akkor a munka minőségét a Megrendelő elfogadottnak veszi.

A Fénymásolda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén megtekintést és ellenőrzést biztosít.

A Megrendelőnek felróható állásidőért a Fénymásolda kötbért számíthat fel, melynek összege 15.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel.

Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott próbát.

Minőségi reklamációt csak a munka átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Fénymásolda. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Fénymásolda telephelye.

A fenti tények vonatkoznak a mennyiségi ellenőrzésre is.  A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

A szolgáltatás átvétele

A Fénymásolda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, munkalap, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra van szükség. Az internetről letöltött képek feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget.A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Fénymásolda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik.A megrendelő írásos kérelmére – ha azt a technológia lehetővé teszi – az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 4.000,- Ft/óra + ÁFA.

Felelősség

A Fénymásolda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott anyagok tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal.

A Fénymásolda nem vállal felelősséget az általa készített munkákon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás szerzői jogsértés miatt a Fénymásolda kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka

A Fénymásolda a termékekre kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A Fénymásoldának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni, kivéve azt az esetet, ha ezt írásban mindkét fél által aláírtan nem tiltják.

A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Fénymásolda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

Megrendelés

A Megrendelő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.

A Fénymásolda a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. A szerződés az árajánlaton feltűntetett hely aláírásával jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Szállítás

A Fénymásolda a kész munkát az elkészülést követő a szerződésnek megfelelően az ott rögzített ídőpontnak megfelelően a Megrendelőnek átadja vagy leszállítja. A Megrendelő feladata és költsége az áru gépkocsiról történő levétele.

Számlázás, áru ellenértéke

Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták.

Fizetési késedelem esetén a Fénymásolda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Fénymásolda tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

Szerzői és sokszorosítási jog

A Fénymásolda által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Fénymásolda tulajdona marad. A Fénymásolda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Fénymásoldát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti.

Adatok kezelése, archíválása

A Fénymásolda a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Fénymásolda a számla kifizetését követő 10 munkanapon belül megsemmisítheti, a digitális adatokat szerveréről törölheti.

Kész munka tárolása

Kész munka tárolása csak a Megrendelő külön kérésére történik. Legkisebb tárolási egység 1 raklap. A tárolás költsége: 10.000,- Ft/raklap/hónap + ÁFA, melyet a Fénymásolda a Megrendelőnek 3 havonta automatikusan számlázhat.

Reklamáció

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett.

Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Fénymásolda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Fénymásolda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Fénymásolda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

Vis Maior

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Fénymásolda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Fénymásolda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Az általános szerződési feltételek érvényessége

Jelen szerződési feltételek 2013.01.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a Fénymásolda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Fénymásolda az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján és az üzletében mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

Záró rendelkezések

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kozma Zsuzsanna e.v. (Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum)
Vállalkozás székhelye: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 4/a.
Adószám: 63758715-2-28
Bankszámlaszám:  17000019-14366640-00000000
Nyilvántartási szám: 07354680

Üzlethelység címe:
Egyetemi Fénymásolda és Dokumentum Centrum – 9027 Győr, Hédervári u. 8.